Algemene voorwaarden

Uit ShoppingTomorrow
Ga naar: navigatie, zoeken

Huisregels & voorwaarden ShoppingTomorrow

Versie: 6 maart 2015

Deze huisregels en voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op het partnerschap met ShoppingTomorrow. In deze Voorwaarden wordt onder andere de aansprakelijkheid beperkt en geeft u een licentie aan ShoppingTomorrow om de vervaardigde materialen/werken te verspreiden. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Partner die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Voorwaarden zijn voor ShoppingTomorrow alleen bindend indien en voor zover deze door ShoppingTomorrow uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Opdrachtformulier en oriënterende gesprekken

1. Het partnerschap dat Partner met ShoppingTomorrow aan kan gaan kent verschillende vormen. Zo zijn er binnen het partnerprogramma; premium participanten, founding partners, gastheren, branche- en belangenverenigingen, kennis partners, wetenschappelijke partners, netwerk partners, steden partners, business partners, media partners, experts en voorzitters.

2. Uitsluitend de in het Opdrachtformulier aangegeven omschrijving van het partnerschap is bindend.

3. Oriënterende communicatie aangaande een potentieel partnerschap is vrijblijvend en verplicht de Partner dan wel ShoppingTomorrow tot niets. Dit houdt tevens in dat ShoppingTomorrow vrij is in de onderhandeling met andere partners.

4. Een aanbod tot partnerschap binnen een bepaalde sector of thema verliest haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door ShoppingTomorrow.


Artikel 2. Aanvaarding en uitvoering van de partnerschap

1. Partner zal het partnerschap naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij staat Partner in voor zijn inzet om van ShoppingTomorrow een succes te maken. Het partnerschap wordt uitgevoerd voor eigen tijd en rekening. ShoppingTomorrow is nimmer enige vergoeding aan Partner verschuldigd binnen het kader van deze Overeenkomst.

2. De samenwerkingsbevestiging (het Opdrachtformulier) wordt geacht te zijn aanvaard indien Partner instemt met het Opdrachtformulier, of indien ShoppingTomorrow redelijkerwijs een gedraging van Partner mag aanmerken als instemming.

3. De Overeenkomst inzake het partnerschap wordt aangegaan voor de duur van het ShoppingTomorrow -programma, tenzij anders overeengekomen in het Opdrachtformulier.

4. Partner is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van Opdrachten binnen het partnerschap mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Partner er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ShoppingTomorrow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Partner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Opdrachten binnen het partnerschap, tijdig aan ShoppingTomorrow worden verstrekt.

5. Partner verstrekt hierbij aan ShoppingTomorrow kosteloos een niet-exclusieve, overdraagbare en eeuwigdurende licentie om de werken en materialen, welke zijn ontwikkeld in het kader van het partnerschap (en Opdrachten), te hergebruiken, herschrijven, vertalen, uitgeven, te verspreiden aan andere partners en derden via ieder medium en anderszins te gebruiken voor zover vereist binnen het doel van het ShoppingTomorrow -programma. Dit naar oordeel van de organisatie van ShoppingTomorrow. Partner garandeert rechthebbende te zijn van deze werken en materialen en bevoegd te zijn deze in licentie aan ShoppingTomorrow te verstrekken. Partner vrijwaart ShoppingTomorrow voor de volledige schade indien blijkt dat Partner geen rechthebbende is dan wel niet bevoegd is de licentie te verstekken. Daarnaast vrijwaart Partner ShoppingTomorrow voor alle overige schade die het gevolg is van werken en materialen die door Partner in het kader van de Opdracht aan ShoppingTomorrow zijn verstrekt.

6. Partner geeft ShoppingTomorrow, gedurende de looptijd van het ShoppingTomorrow -programma toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van ShoppingTomorrow.

7. ShoppingTomorrow heeft als doel de gecreëerde en verzamelde kennis en materialen zo breed mogelijk te verspreiden. Partner zal de in het kader van het ShoppingTomorrow -programma vervaardigde werken en materialen niet eerder zelfstandig verspreiden dan wel openbaren, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de organisatie van ShoppingTomorrow. Als deze toestemming wordt gegeven door ShoppingTomorrow, zal ShoppingTomorrow bepalen op welke wijze de werken en materialen worden verspreid dan wel geopenbaard. Na publicatie van de werken en materialen onder de naam van ShoppingTomorrow staat het Partner vrij de werken en materialen waarbij Partner een bijdrage heeft geleverd integraal te herpubliceren onder eigen naam, met referentie aan ShoppingTomorrow in overleg met en na goedkeuring van de organisatie van ShoppingTomorrow.

8. Partner dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan ShoppingTomorrow, doch in ieder geval op eerste verzoek van ShoppingTomorrow.

9. Indien Partner in strijd handelt met artikel 2 lid 5, lid 8 dan wel artikel 3 heeft ShoppingTomorrow het recht Partner per direct het partnerschap te ontzeggen en een andere partner aan te stellen. De verplichtingen die voorvloeien uit de Overeenkomst blijven bestaan.

10. Partner zijnde gastheer en/of voorzitter zijn gezamenlijk verantwoordelijk dat de experts van de expertgroep, waar zij verantwoordelijk voor zijn, de onderhavige voorwaarden accepteren.


Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

1. Alle door ShoppingTomorrow genoemde bedragen (aanbiedingen) zijn exclusief BTW. De verschuldigde bedragen zijn opgenomen in het Opdrachtformulier.

2. ShoppingTomorrow zal voor het door Partner verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Partner. Partner stemt in met elektronische facturatie.

3. De betalingstermijn voor door ShoppingTomorrow verzonden facturen bedraagt 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum.

4. Indien Partner een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Partner direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

5. Bij een niet tijdige betaling is Partner over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met € 25,- administratiekosten. Tevens is Partner in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Partner in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Partner wordt gelegd en/of indien Partner in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7. Klachten over uitvoering van de organisatie van ShoppingTomorrow of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen vier weken na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan ShoppingTomorrow. Anders geldt de factuur als geaccepteerd. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

8. Indien Partner het partnerschap na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan intrekt, is ShoppingTomorrow gerechtigd per direct alle bedragen, zoals opgenomen in het Opdrachtformulier, bij Partner in rekening te brengen.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Partij aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. Partij is slechts aansprakelijk jegens Wederpartij(a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst , waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Partij toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.

3. Iedere aansprakelijkheid van Partij voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of schade wegens overschrijding van termijnen.

4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door Partij op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Partij te zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met het overeengekomen partnerschap beperkt tot het bedrag van 1000 euro (zegge: duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als een gebeurtenis wordt aangemerkt.

5. De aansprakelijkheid van Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Partij in staat is adequaat te reageren.

6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Partij of haar bedrijfsleiding.

7. Partner vrijwaart ShoppingTomorrow voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van het partnerschap.


Artikel 5. Geheimhouding

1. Partijen, waaronder Partners onderling, zullen informatie die de andere Partij tijdens het ShoppingTomorrow -programma verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

2. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst dan wel het ShoppingTomorrow -programma om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.


Artikel 6. Wijzigingen van deze Voorwaarden

1. ShoppingTomorrow behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Partner.

3. ShoppingTomorrow zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van Partner serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien ShoppingTomorrow een bezwaar passeert, verkrijgt Partner het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.


Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen ShoppingTomorrow en Partner is Nederlands recht van toepassing.

2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de rechter Midden-Nederland, locatie Utrecht.


Artikel 8. Definities

1. In deze Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

a. Voorwaarden: deze Voorwaarden;

b. ShoppingTomorrow: een handelsnaam van Thuiswinkel B.V., gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09164361;

c. Opdrachtformulier: de bevestiging van aanmelding, die ShoppingTomorrow heeft opgesteld, waarin zij aangeeft waar het partnerschap uit bestaat, alsmede welk(e) bedrag(en) Partner hiervoor verschuldigd is;

d. Opdracht: de door de Partijen overeengekomen opdrachten welke binnen het partnerschap door Partner worden uitgevoerd;

e. Partner: de Partij die met ShoppingTomorrow de Overeenkomst aangaat;

f. Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen;

g. (Weder)Partij: ShoppingTomorrow dan wel Partner;

h. Partijen: ShoppingTomorrow en Partner.